AVRUPA B?RL??? UYUM S?REC?NDE T?RK?YE’DE ?EVRE POL?T?KALARI

abNuran Talu, kitab?na “…, T?rkiye”nin kat?l?m s?recinde en ?ok zorlanaca?? konunun “?evre” oldu?u g?r?lmektedir.” a??klamas?yla ba?l?yor, T?rkiye”nin; bu zorluklar?n fark?nda olarak ve AB”yi “kolayla?t?r?c?” bir rolde g?rerek, ?evre ile ilgili ko?ullar?n? ?yelik ?abalar?ndan ba??ms?z bir ?ekilde iyile?tirmesinin ?nemini vurguluyor. Talu, ?evre alan?nda sadece AB de?il, uluslararas? d?zeyde ?e?itli kurulu?larla farkl? i?birli?i ko?ullar?na girilmesi gerekti?ini de belirtiyor.

Kitapta ilk olarak T?rkiye”nin ?evre politikalar? de?i?ik bak?? a??lar?yla inceleniyor. Eser; ?evre alan?nda ulusal politikalar?n geli?im s?recini, ?zellikle 1970″li y?llardan sonra T?rkiye”nin ?evre alan?nda ?uluslararas? d?zeydeki sorumluluklar?, ekolojik kayg?lar?n b?lge d?zeyinde ?nem kazanmas?yla ?evrenin b?lgesel kalk?nma planlar?na dahil edilme s?recini ve uygulamalar sonucunda ortaya ??kan baz? kayg?lar? yasal ve kurumsal geli?imleri de inceleyerek ele al?yor.

graphics software

Talu kitab?nda, Avrupa”da ?evre politikalar?na casino ???k tutacak ilke ve ?ncelikleri belirlemek ?zere AB taraf?ndan haz?rlanan ?evre eylem programlar?n? ve AB”nin geni?leme politikalar?nda ?evre konusunu nas?l ele ald???n? okuyucusuyla payla??yor.

Kitab?n son iki b?l?m?nde T?rkiye”nin AB uyum s?reci detayl? olarak yer al?yor ve bu s?re?te T?rkiye”deki ?evre alan?nda geli?meler, sorunlar?yla birlikte irdeleniyor.

Bu Kitap?TMMOB ?evre M?hendisleri Odas? ?taraf?ndan ?stanbul”da, Kas?m 2006″da, 198 sayfa, T?rk?e, Karton Kapak olarak bas?lm??t?r.

Kitap temini ?i?in web adresi:?http://www.cmo.org.tr/

Comments are Closed