AVRUPA B?RL???’NE G?R??

7f411aae-21ab-42dd-a1fd-2d96a3ce673dAvrupa Birli?i projesinin bir b?t?nle?me ve bar?? projesi oldu?unu, ayn? zamanda bu projenin ne sadece ulusal y?neti?ime m?saade etti?ini, bunu tersine i?inde b?lgesel y?neti?imi de bulunduran ?ok katmanl? bir y?neti?im modelini benimsedi?ini hat?rlatmak isteriz. Bu y?n?yle bak?ld???nda, AB’nin olu?um s?recinde bulunan siyasal, toplumsal ve iktisadi bir b?t?n? par?alamak niyetinde olmad???n? vurgulamakta fayda var. Kald? ki AB projesi par?alanmalar? ve b?l?nmeleri tasvip etmeyen bir projedir. T?rkiye’de AB’nin ulusal yap?lanmalar? b?len ve par?alayan bir perspektife sahip oldu?u y?n?nde de?erlendirmelere s?k?a tan?k olunmaktad?r. Bu kitap, Avrupa Birli?i tarihini, kurumlar?n? ve politikalar?n? ayr?nt?lar?yla anlatan ve ek okuma ?nerileri bir giri? kitab? ?eklinde tasarlanm??t?r.

?niversite ??rencilerinin faydalanmas? i?in haz?rlanan ders kitab? format?ndaki Avrupa ?Birli?i’ne ?Giri?, ?Tarih, kurumlar ve politikalar adl? derleme ?al??mas? ?stanbul Bilgi ?niversitesi Yay?nlar? taraf?ndan yay?nlanm??t?r.

Nuran Talu, kitab?n “Avrupa Birli?i ?evre Politikas?” ba?l?kl? 10. B?l?m?n?n yazar?d?r.

Derleyenler;?Ayhan Kaya,?Senem Ayd?n D?zgit,?Yaprak G?rsoy ve??zge Onursal Be?g?l’d?r.

Kitab?n i?indeki b?l?mler a?a??da verilmi?tir:

B?R?NC? KISIM Avrupa Birli?i Entegrasyonu: Derinle?me, Geni?leme ve D?? ?li?kiler

1 Avrupa Birli?i Kurumlar? ? Emre G?nen
2 Avrupa Birli?i Geni?lemesi ve Kom?uluk Politikas? ? Senem Ayd?n D?zgit
3 Avrupa Birli?i ve Demokratikle?me ? Yaprak G?rsoy
4 Avrupa Birli?i?nin Ekonomik B?t?nle?mesi ? Durmu? ?zdemir
5 Avrupa Birli?i Finans Sistemi ve Entegrasyonu ? Oral Erdo?an
6 AB Hukuku – Harry Tzimitras
7 Avrupa Birli?i Yurtta?l??? ? Ayhan Kaya

?K?NC? KISIM Avrupa Birli?i Politikalar?

8 Avrupa Birli?i Rekabet Politikas? ? Kerem Cem Sanl?
9 Avrupa Birli?i B?lgesel Politikas? ? Nihal ?ncio?lu-Bur? Be?g?l
10 Avrupa Birli?i ?evre Politikas? ? Nuran Talu
11 Avrupa Birli?i ve Sosyal Politika ? P?nar Uyan Semerci
12 Avrupa Birli?i Ula??m Politikas? ? Ela Babal?k Sutcliffe
13 Avrupa Birli?i E?itim Politikas? – ?zge Onursal Be?g?l
14 Avrupa Birli?i G?venlik ve Savunma Politikas? ? Mehmet Ali Tu?tan
15 Avrupa Birli?i Enerji Politikalar? ? Halil G?ven-Do?an G?ne?

Dili: T?rk?e

Sayfa Say?s?: 292

Bas?m Y?l?: Ekim 2011, ?stanbul

Kitap temini i?in:

http://www.dr.com.tr/Kitap/Avrupa-Birligine-Giris-Tarih-Kurumlari-ve-Politikalar/Ayhan-Kaya/Arastirma-Tarih/Politika-Arastirma/Avrupa-Birligi-Turkiye/urunno=0000000374449

spy camera for iphone

 

 

Comments are Closed