ÇEVRECİYİZ

 

?AKA MI? ?EVRE VE ?EH?RC?L?K BAKANLI?I’NIN RESM? WEB S?TES?NDE ?EVRE KANUNU YOK…

logo_bBilirsiniz, e-devlet alan?ndaki geli?melerin de etkisiyle T?rkiye?de merkezi, yerel/b?lgesel t?m devlet kurumlar?n?n kapsaml? resmi web siteleri olu?tu. Bu siteler b?rokratlar?n, akademisyenlerin, ??rencilerin, ??retmenlerin, sivil toplum kurulu?lar?n?n, i? camias?n?n vb, kamu kurulu?lar?n?n politikalar?n? ve faaliyetlerini takip edecekleri son derece g?ncel kaynaklar.

?Tabiat Kanunu ?zleme Giri?imi? olarak, bug?nlerde TBMM Genel Kurulu?nda yasala?ma … Devamını okumak için tıklayınız !!!

KA?AK ENERJ? BEYLER

logo_bB?t?n erkekler toplanm??, toplanm??? T?rkiye?nin enerji politikas?na Ankara?dan yol ?iziyorlar, ba?ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? olmak ?zere, Bakanl???n yenilenebilir enerji, enerji verimlili?i, elektrik ka?aklar? politikalar? vb konular?ndaki bir dizi ?st d?zey bey karar verici, enerjide ?lke ?ap?nda tasarruf sa?lamay? biz han?mlara havale etmi?. E?lerine s?z dinletme becerileriyle ba?ta Kayseri … Devamını okumak için tıklayınız !!!

T?RK?YE UYAN ARTIK S?RD?R?LEB?L?R KALKINMA ?LE HESAPLA?MA VAKT?N GELD?

logo_bG?n ge?miyor ki ?evre ajandas?na yeni bir konu girmesin. ?zellikle uluslararas? ?rg?tler y?llard?r bilinen konular? yeniden ele al?p yeniymi? gibi g?ndem olu?turmaya da ?ok merakl?d?r. Bu ba?l?kla olmad?, bir ba?kas?n? deneyelim. S?rd?r?lebilir kalk?nma olmad?, ye?il b?y?me diyelim, s?rd?r?lebilir kalk?nma i?in e?itim diyelim, adil s?rd?r?lebilir kalk?nma diyelim, Milenyum Kalk?nma Hedefleri s?rd?r?lebilir … Devamını okumak için tıklayınız !!!

K?RESEL Z?RVE SOLUK Y?ZL? OLMASIN

logo_b

1992 y?l?nda Rio de Janerio?da d?zenlenen ve d?nyaya s?rd?r?lebilir kalk?nma, iklim de?i?ikli?i ve biyolojik ?e?itlilik konular?nda ?evre ve kalk?nma birlikteli?i i?in ?nemli politikalar sunan D?nya Zirvesi, 20 y?l sonra yine Rio?da Haziran 2012?de yeniden toplan?yor.

Liderler bu Haziran?da k?resel bir “ye?il ekonomi?ye ge?i? ve s?rd?r?lebilir kalk?nmadan sorumlu uluslararas? kurulu?lar?n reformu … Devamını okumak için tıklayınız !!!

K?RESEL V?CDAN

logo_bRio+20?nin, tarihin, en y?ksek kat?l?ml? konferans? olmas?, ne yaz?k ki Zirvenin Sonu? Belgesi olan ??stedi?imiz Gelecek Belgesi?nin (The Future We Want) ayn? ?l??de beklentileri kar??lad???n? g?stermiyor. Zirveye kat?lan d?nya liderlerinin g??l? siyasi taahh?tler i?eren konu?malar?; ?Ravel?in Bolero?sundaki nakaratlar gibi hep ayn? ?eyleri s?yl?yor bu insanlar? diyen Tunus Delegasyonundan bir meslekta??m? … Devamını okumak için tıklayınız !!!