ÇEVRECİYİZ

 

T?RK?YE ?LK “KENTLE?ME ?URASI”NA HAZIRLANIYOR

logo_b

homework answers

T?rkiye?de Kentle?me ?uras? ilk kez Mart 2009?da yap?lacak. Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl????n?n koordinasyonunda, ?ok kat?l?ml? bir d?zenekle planlanan ?ura?n?n haz?rl?klar? bu ay (Kas?m 2008) i?inde resmen ba?lat?ld?. S?re? ayn? zamanda yerel y?netim se?imlerinin haz?rl?k s?reci ile de ?rt???yor.

?ura?n?n amac?; T?rkiye ?ap?nda s?rd?r?lebilir entegre bir kentsel kalk?nma stratejisi … Devamını okumak için tıklayınız !!!

BUZDA?I’NIN ALTINDA DAHA NELER NELER SAKLI

logo_bT?rkiye iklim de?i?ikli?i ile ba? edebilmek i?in hem azalt?m (mitigasyon) hem de uyum (adaptasyon) politikalar?n? ayn? a??rl?kta ?nemsemek durumunda oldu?unun acaba ne kadar fark?nda? Bak?yoruz, Kyoto Protokol??ne ?ubat 2009?da imza att???ndan bu yana ?lkede siyasi iradede ciddi bir hareketlenme var. Sebebi Kopenhag pazarl?klar?…?2012?den sonraki s?reci y?nlendirecek kararlar?n al?nmas? beklenen, Aral?k … Devamını okumak için tıklayınız !!!

HERKES SUYU KONU?UYOR

logo_bSon d?nemlerde herkes, her kurum kurakl??? ve susuzlu?u konu?uyor. ?evre kurumsalla?mas? bu y?nde de?i?tiriliyor, 50 y?ll?k DS?, ?evre ve Orman Bakanl????na ba?lan?yor. Temelde sorun; y?llard?r su zengini olarak bilinen T?rkiye?nin asl?nda, ki?i ba??na d??en ortalama kullan?labilir su miktar? bak?m?ndan d?nya s?ralamas?nda gerilerde oldu?unun idrak edilmesi. Bir ?lkenin su zengini say?labilmesi … Devamını okumak için tıklayınız !!!

?? D?NYASININ S?RD?R?LEB?L?R KALKINMA POL?T?KALARI

logo_b

essay writer website

21.y?zy?lda hedeflenen makroekonomik politikalar ?er?evesinde, ekonomik b?y?me ve istihdam art???n?n ?zel sekt?r eliyle ger?ekle?tirilmesinin esas olmas?, (Dokuzuncu Kalk?nma Plan?) s?rd?r?lebilir kalk?nma yakla??m ve politikalar?n uygulanmas?nda T?rkiye?de, ?zel sekt?r?n vazge?ilmez ve hatta ba?at bir rol? oldu?unu a??k?a su y?z?ne ??karm??t?r.

Bu ko?ullarda, kamu kesiminin yasal/kurumsal d?zenlemeler ve uygulama … Devamını okumak için tıklayınız !!!