KA?AK ENERJ? BEYLER

logo_bB?t?n erkekler toplanm??, toplanm??? T?rkiye?nin enerji politikas?na Ankara?dan yol ?iziyorlar, ba?ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? olmak ?zere, Bakanl???n yenilenebilir enerji, enerji verimlili?i, elektrik ka?aklar? politikalar? vb konular?ndaki bir dizi ?st d?zey bey karar verici, enerjide ?lke ?ap?nda tasarruf sa?lamay? biz han?mlara havale etmi?. E?lerine s?z dinletme becerileriyle ba?ta Kayseri gibi b?y?k bir b?y?k?ehir?den ba?layarak 20 ilde ??zeceklermi? bu sorunu, y?lda 4 milyar TL tasarruf hesaplam?? enerji beyler bu proje ile.

Devletin Bakanl?klar? ile bir siyasi partinin (burada iktidar partisi oluyor) Kad?n Kollar? (burada AKP Kad?n Kollar? oluyor) organize ediyormu? bu seferberli?i. Aileden sorumlu hemcins Bakan da, bu ?lkede kad?nlarla ilgili bir?ok mesele ??z?lm?? oldu?undan art?k T?rkiye?nin enerji verimlili?ine s?ra geldi demi?.

?aka yapm?yorum, son derece siyasi olan bu gibi projelerin inand?r?c?l???n? i?imizden de?il, d???m?zdan avaz?m?z ??kt??? kadar ba??rmak ve sorgulamak zorunday?z biz ayd?nlar. Enerji verimlili?ine var?m. Kad?n-erkek birer birey olarak bu alanda aktif yer almaya da var?m. Ama T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl????n?n ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl????n?n ?AKP Kad?n Kollar? Bakanl????n? g??lendirmesine kesinlikle yokum.

Kariyerim a??s?ndan ?enerji han?m? de?ilsem de, ??evre han?m?, ?iklim han?m? ?kent han?m? ?kamu y?netici han?m? gibi kimliklerime dayanarak s?yl?yorum, bu ?lkede zor meselelerin ??z?m?n? hatun ki?ilere g?ndermek acaba sorunlar? hal?n?n alt?na s?p?rmek i?in mi, yoksa ger?ekten kad?nlar?n kalk?nmadaki yeri idrak edildi?i i?in mi? durup d???nmek laz?m.

?stelik biz ev han?mlar? – i? kad?n? olmak ev han?m? olmaya engel de?ildir d???ncesiyle vurguluyorum – ev ekonomisini nas?l yapar?m da ailemin b?t?esine katk?da bulunurum diye y?llard?r nenelerimizin, atalar?m?z?n k?lt?r? ile evdeki elektrikli beyaz e?yalar? nas?l kullanaca??m?z?, gereksiz yanan ???klar? s?nd?rmeyi/s?nd?rtmeyi iyi biliriz. Enerji Han?m 20.000 han?m? bilin?lendirecekmi?, ge?iniz?

Enerji beyler madem y?netimde kalabal?klar, kad?nlar?n bilinci ile u?ra?acaklar?na elektrik ka??yor onu yakalas?nlar, denetlesinler. Devlet mekanizmas?nda kamu y?netimine verilen en ?nemli g?rev denetimdir. Say??tay, bu ay i?inde 2011 y?l?na ait ka?ak elektrik raporunu a??klad?. Rapora g?re T?rkiye?de ka?ak elektrik kullan?m? bir ?nceki y?la g?re % 4.75 artarak, % 25.09′a ula?m??. Diyarbak?r, ?anl?urfa, Mardin, Batman ve Siirt?te hizmet veren Dicle EDA??ta ise kay?p ka?ak oran? % 71.37 olmu?. TEDA???n tahsilat oranlar?n?n d???kl??? de i?ler a??s?.

Enerji beyler al?n size benden de bir enerji han?m projesi; Sal?n bizi T?rkiye?de en y?ksek kay?p, ka?ak kullan?m oran? olan G?neydo?u?nun tarlalar?na. Kuyulardan ?ekilen ka?ak sular da dahil o sular ?ekilirken kullan?lan ka?ak elektri?i tespit edelim, bir bir kayda ge?irelim, haks?z rekabeti size rapor edelim, ama siz de gere?ini yapacaks?n?z. ??nk?, geli?mi? bir ?lkede en ?nemli s?rd?r?lebilirlik g?stergelerinden biridir ??ebeke kay?p-ka?ak oran??. Say?s?z ruhsats?z kuyularda ka?ak elektrik kullanan say?s?z su pompalar? ile tar?mda sulama yap?l?yorsa bir ?lkede, b?rak?n enerji de, tar?mda da kalk?n?yorum diyemez hi?bir bey bu ?lkede.

Nuran Talu
Han?m ?evre Bilim Doktoru
?evreciyiz, Ocak 2013

Kaynak:

cialis without prescriptions

http://www.cevreciyiz.com/akademi/koseler_detay.aspx?SectionId=149&ContentId=7558

 

Comments are Closed