K?RESEL V?CDAN

logo_bRio+20?nin, tarihin, en y?ksek kat?l?ml? konferans? olmas?, ne yaz?k ki Zirvenin Sonu? Belgesi olan ??stedi?imiz Gelecek Belgesi?nin (The Future We Want) ayn? ?l??de beklentileri kar??lad???n? g?stermiyor. Zirveye kat?lan d?nya liderlerinin g??l? siyasi taahh?tler i?eren konu?malar?; ?Ravel?in Bolero?sundaki nakaratlar gibi hep ayn? ?eyleri s?yl?yor bu insanlar? diyen Tunus Delegasyonundan bir meslekta??m? hat?rlat?yor bana, 1992?de Rio m?zakerelerinde ?Turkey? masas?n?n kom?usu olan?

Rio+ 20, Haziran 2012?de de politik taahh?tlerin yenilenmesi ?a??r?s?nda bulundu. Nas?l? 20 y?ld?r kar??la??lan sorunlar???Forum?lara ya da ?Komisyon?lara havale ederek. Oysa ki, s?rd?r?lebilir kalk?nman?n uygulama ara?lar?n? yenileyerek, ya da yeni finansman stratejileri yaratarak yapmal?yd? bunu. Esas ?evreciler tatmin olmad? bu sonu?lardan tabii ki.

Zirvede al?nan ?nemli kararlardan biri de y?llard?r faaliyette olan ?Birle?mi? Milletler S?rd?r?lebilir Kalk?nma Komisyonu?nun kald?r?lmas? ve yerine ?H?k?metler Aras? ?st D?zey Siyasi Forum?un kurulmas? oldu. Bu durumda gelecekte siyasilere daha fazla sorumluluk verilece?i anla??ld?.

Rio?+20?deki d?nya liderlerinden biri de, Konferans?n yan etkinli?i olan ?Rio?dan 2015 ve ?tesine: Daha Adil Bir D?nya ??in Yol Haritas?? ba?l?kl? toplant?da a??l?? konu?mas? yapan T?rkiye Cumhuriyeti Ba?bakan?yd?. Say?n Recep Tayyip Erdo?an konu?mas?nda ?evreyi korumak ve s?rd?r?lebilir kalk?nmay? ger?ekle?tirmek ?k?resel vicdan? meselesidir dedi. ?tiraf edelim olduk?a etkileyici bir mesajd? bu. Ama bu mesaja paralel, yerel ?l?ekte ?vicdan? ne durumda diye sorarlar insana?

Biyolojik ?e?itlilik a??s?ndan d?nyan?n en zengin alanlar?ndan biri olan Kafkasya Ekolojik B?lgesinde, Karadeniz?de her 3 kilometrede bir HES yapmak nas?l bir vicdan?

?lke y?z?l??m?n?n yakla??k % 5?i olan korunan alanlar?m?z?n say?s?n?n art?r?lmas? beklenirken, TBMM?nin g?ndeminde olan Tabiat? ve Biyolojik ?e?itlili?i Koruma Kanunu Tasar?s? ile milli parklar?m?z?n, do?al sitlerimizin, yaban hayat? koruma sahalar?m?z?n, uluslararas? ?neme sahip sulak alanlar?m?z?n yat?r?mc?lar?n arazi edinme ve i?letme talepleri i?in elden ??kar?lacak olmas? nas?l bir vicdan?

Taraf oldu?umuz uluslararas? s?zle?meler (Birle?mi? Milletler Biyolojik ?e?itlilik?S?zle?mesi, Ramsar – Sulak Alanlar S?zle?mesi vb.) do?rultusunda, T?rkiye?nin

yeni korunan alanlar ilan etmesi (en az %15) ve bunlar? daha etkili bir ?ekilde korumas? uygulamalar? yapmas? gerekirken var olanlar? koruma g?vencesinden mahrum b?rakmak nas?l bir vicdan? vicdan? vicdan? vicdans?zl?k? vicdans?zl?k?

H?zne bak?n, ye?il ekonomi, s?rd?r?lebilir enerji, d???k karbonlu s?rd?r?lebilir ula??m, g?da g?venli?i, i?me suyuna eri?im, ormanlar?n, denizlerin, okyanuslar?n y?netimi, zengin ve fakir uluslar aras?ndaki anla?mazl?klar?n giderilmesi, yoksullu?un azalt?lmas?, iklim de?i?ikli?i ile m?cadele? demek ki hepsi bir vicdan meselesi.

1992?den bu yana ne d???nd?ysek, ne yazd?ysak Rio s?recinin bize kazand?rd??? ?K?resel D???n, Yerel Uygula? (Think Global, Act Local) s?ylemi ile yo?rularak yapt?k ama, ?Yerel Uygula?may? T?rkiye?deki gibi yapacaksak, K?resel D???n?menin ne k?ymeti var ki?

Dr. Nuran Talu, ?evre Bilim

chase online job application

http://www.cevreciyiz.com/akademi/koseler_detay.aspx?SectionId=149&ContentId=7149

Comments are Closed