K?RESEL Z?RVE SOLUK Y?ZL? OLMASIN

logo_b

1992 y?l?nda Rio de Janerio?da d?zenlenen ve d?nyaya s?rd?r?lebilir kalk?nma, iklim de?i?ikli?i ve biyolojik ?e?itlilik konular?nda ?evre ve kalk?nma birlikteli?i i?in ?nemli politikalar sunan D?nya Zirvesi, 20 y?l sonra yine Rio?da Haziran 2012?de yeniden toplan?yor.

Liderler bu Haziran?da k?resel bir “ye?il ekonomi?ye ge?i? ve s?rd?r?lebilir kalk?nmadan sorumlu uluslararas? kurulu?lar?n reformu i?in bir ?siyasi belge? yay?nlanmas? i?in 2 y?ld?r ?al???l?yor.

Y?llard?r Birle?mi? Milletler ?emsiyesi alt?nda 500?e yak?n ?ok tarafl? ?evre anla?mas? y?r?rl?kte. Okyanular?n korunmas?, biyolojik ?e?itlilik, iklim de?i?ikli?i, ozon tabakas?n?n korunmas?, ??lle?me ile m?cadele, ormanlar?n korunmas?, tehlikeli at?klar, zehirli kimyasalar gibi bir?ok konuda imzalanan akitlerle ?areler aran?p duruyor. Ancak, gelinen noktada k?resel ?s?nma, yoksulluk, a?l?k, su k?tl??? gibi hayati sorunlar?n ??z?lmesinde s?k?nt? b?y?k.

Yani 20 y?ld?r bir?eylerin yanl?? gitti?i kesin. Rio +20 Zirvesi; k?resel ?evre g?ndemine, siyasi iradeyi ve bir o kadar da ?nemli olan yeni bir “ak?ll? plan?” sokamamas? halinde, sonucun yine ayn? olaca?? da kesin. Yani d?nya, imzalanan ?evre anla?malar? ?zerine entellekt?el m?zakerelere devam edecek ve kazanan vah?i b?y?me olacak.

Belki ??z?m, ?ye?il ekonomiyi? anlamaktan ba?lamal?. Modas? ge?mi? “s?rd?r?lebilir kalk?nma” kavram?n?n daha geli?tirilmi? bir bi?imi ya da onun yerini alacak yeni bir kavram m? ye?il ekonomi? K?resel iklim m?zakerelerini hat?rlayal?m, karbondioksit emisyonlar?n?n azalt?lmas?nda somut hedefler koyamayan, ya da koyup uygulayamayan siyasiler; ye?il teknolojiler i?in fon ay?rmaya istekli olurlarsa ve ekosistem hizmetlerine dayal? yenilik?i mali d?zenlemeler olu?turma ?abalar? i?inde olurlarsa, o zaman bu i? olumlu y?ne d?nebilir. S?rd?r?lebilir kalk?nman?n en ?nemli uygulama arac? ye?il ekonomidir deriz o zaman. Ancak burada esas olan, ?evresel tahribata neden olan yoksulluk, e?itsizlik ve ekosistem ?zerine bask?lar ile samimi olarak m?cadele etmektir. Unutmayal?m, ye?il paketin bir ba?ka ?nemli par?as? da tar?mda genetik olarak de?i?tirilmi? mahs?lleri onaylamamaktan ge?er.

legit work from home jobs

Umar?z, Rio+20 bo? vaadler de?il, e?itlik?i ve adil bir gelecek i?in insan ve canl? ya?am?n?, a?l??? ve do?an?n tahribat?n? ?nlemeyi temel alan somut ittifaklar sunar. Aksi takdirde, ba?ta Birle?mi? Milletler Kalk?nma Program? (UNDP) ve Birle?mi? Milletler ?evre Program? (UNEP) olmak ?zere ilgili t?m BM ?rg?tleri, uluslararas? olu?umlar ve d?nya ?lkeleri 1992?de d?nyaya sunulan gurur verici bir miras? k?t? kullanm?? ve t?ketmi? olacaklard?r. Haziran 2012?de Rio?da ?ye?il g?z boyama ekonomisi?ne yol a?mayacak ve siyasi iradeyi arkas?na alan kararlar? heyecanla bekliyoruz.

Dr. Nuran Talu, ?evre Bilim
8 May?s 2012, cevreciyiz

Kaynak :

http://www.cevreciyiz.com/akademi/koseler_detay.aspx?SectionId=149&ContentId=7010

Comments are Closed