?AKA MI? ?EVRE VE ?EH?RC?L?K BAKANLI?I’NIN RESM? WEB S?TES?NDE ?EVRE KANUNU YOK…

logo_bBilirsiniz, e-devlet alan?ndaki geli?melerin de etkisiyle T?rkiye?de merkezi, yerel/b?lgesel t?m devlet kurumlar?n?n kapsaml? resmi web siteleri olu?tu. Bu siteler b?rokratlar?n, akademisyenlerin, ??rencilerin, ??retmenlerin, sivil toplum kurulu?lar?n?n, i? camias?n?n vb, kamu kurulu?lar?n?n politikalar?n? ve faaliyetlerini takip edecekleri son derece g?ncel kaynaklar.

?Tabiat Kanunu ?zleme Giri?imi? olarak, bug?nlerde TBMM Genel Kurulu?nda yasala?ma s?ras? gelen ?Tabiat? ve Biyolojik ?e?itlili?i Koruma Kanunu Tasar?s??n?n bu haliyle ??kmamas? i?in hummal? bir ?al??ma i?erisindeyiz. Bu Tasar?n?n ?evre Kanunu ile ba??n? de?erlendirmek amac?yla ?al??malar?m?z? yaparken, ?evre Kanunu?nun en son ve g?venilir resmi metnini (Kanun birka? kez de?i?ikli?e u?rad?) bulaca??m?za emin oldu?umuz web sitesine, ??evre? ve ?ehircilik Bakanl???n?n resmi sitesine ba?vurduk. Bir de ne g?relim, sitede Say?n Bakan?n ve b?rokratlar?n?n uygulama yaparken ba?vurmas? gereken 95 kanun s?ralanm??, listede Hazineye ait ta??nmaz mallar?n de?erlendirilmesi, kamu ihaleleri, arsa ofisi, k?y?lar ve imarla vb. ilgili kanunlar var ama aralar?nda ??evre Kanunu? yok. ?ok yeni yasala?t?, siteye koyulmas?n? bekleyelim desek, ad?m gibi eminim ??nk? o y?llarda ?evre b?rokrat?yd?m, 2872 say?l? ?evre Kanunu 1983 y?l?nda ??kar?ld?, yani tam 30 y?ll?k.

Sak?n kimse maddi hata olmu? diye bir minik ?zr?n arkas?na s???nmas?n? Ger?i bug?n?n kamu yetkilileri ?z?r dilemeyi de z?lden sayarlar, ??nk? onlar her ?eyin en iyisini bilirler ve yaparlar, ?zre hacet yoktur. Say?n Bakana defalard?r s?yl?yoruz, ?nvan?n?z?n ba??ndaki ??evre? kelimesini at?n diye, zaten kanununu tan?mad???n?z bir mesele bu, ?stelik di?er sorumluluklar?n?z? da kolay yerine getirebilirsiniz ??evre?yi tan?mazsan?z?

Hat?rlayal?m 2011 yaz?nda Genel Se?imlerin hemen ard?ndan, do?a korumaya ?ok ?nem verdi?imizden olacak ?evre ile ilgili bir de?il, iki Bakanl?k kurdu siyasi karar vericilerimiz bu ?lkede. Biri ?evre ve ?ehircilik Bakanl???, di?eri de Orman ve Su ??leri Bakanl???.

essay writing scholarships

Diyelim ki, ?evre ve ?ehircilik Bakan? Say?n Erdo?an Bayraktar hakl?, ?Benim i?im ba??mdan a?k?n, ?TOK??cilik, pardon ??ehirci?lik ?ok zor, ?stelik Say?n Ba?bakan bana t?m ?lkeyi d?n??t?rme g?revi verdi, ?b?r Bakan?m?z, Orman ve Su ??leri Bakan?, Say?n Veysel Ero?lu ?evre Kanunu?nu sitesine koysun, o uygulas?n? dedi. Ama bak?yoruz Orman ve Su ??leri Bakanl????n?n da resmi web sitesinde ?evre Kanunu yok. Ne oldu bu Kanuna, y?ce amac?na, tavizsiz ilkelerine acaba?

?evre Kanunun amac?; T?rkiye?de b?t?n canl?lar?n ortak varl??? olan ?evrenin, s?rd?r?lebilir ?evre ve s?rd?r?lebilir kalk?nma ilkeleri do?rultusunda korunmas?n? sa?lamak. ?evrenin korunmas?na, iyile?tirilmesine ve kirlili?inin ?nlenmesine ili?kin 10 da temel ilke var bu Kanunda. Biz ?Tabiat

Kanunu ?zleme Giri?imi? olarak en ?ok ?Yap?lacak ekonomik faaliyetlerin faydas? ile do?al kaynaklar ?zerindeki etkisi s?rd?r?lebilir kalk?nma ilkesi ?er?evesinde uzun d?nemli olarak de?erlendirilir? ilkesi (?evre Kanunu, Madde 3/d) ile ilgiliyiz. Tabiat? ve Biyolojik ?e?itlili?i Koruma Kanunu Tasar?s??nda yumu?ak karn?m?z bu. Tabiat Tasar?s?n?n, yat?r?mlar?n kar??s?na ??kan ?koruma alanlar? engeli?ni a?mak i?in d?zenlendi?ini ve

?lkenin do?al kaynaklar?n?n ticarile?mesine f?rsat verdi?ini g?r?yorken; ?nemli Do?a Alanlar?m?z?; Milli Parklar?m?z?, Tabiat? Koruma Alanlar?m?z?, Tabiat Parklar?m?z?, Tabiat An?tlar?m?z?, Yaban Hayat?m?z?, Ormanlar?m?z?, Do?al Sitlerimizi, ?zel ?evre Koruma B?lgelerimizi, Sulak

Alanlar?m?z?, Biyosfer Rezervlerimizi, D?nya Miras? Alanlar?m?z? vb. korumak i?in her kanundan, her karardan medet umuyoruz. Bu ?lkede do?an?n korunmas?n? istiyorsak en ba?ta feyiz alaca??m?z Kanun ?evre Kanunu de?il mi? Zaten onun i?in ara?t?rma listemizin en ba??na ?evre Kanunu?nu koymu?tuk. Me?er yokmu??

Dr. Nuran Talu

?evre Bilim

Kaynak:?http://www.cevreciyiz.com/akademi/koseler_detay.aspx?SectionId=149&ContentId=7687

 

.

Comments are Closed