T?RK?YE UYAN ARTIK S?RD?R?LEB?L?R KALKINMA ?LE HESAPLA?MA VAKT?N GELD?

logo_bG?n ge?miyor ki ?evre ajandas?na yeni bir konu girmesin. ?zellikle uluslararas? ?rg?tler y?llard?r bilinen konular? yeniden ele al?p yeniymi? gibi g?ndem olu?turmaya da ?ok merakl?d?r. Bu ba?l?kla olmad?, bir ba?kas?n? deneyelim. S?rd?r?lebilir kalk?nma olmad?, ye?il b?y?me diyelim, s?rd?r?lebilir kalk?nma i?in e?itim diyelim, adil s?rd?r?lebilir kalk?nma diyelim, Milenyum Kalk?nma Hedefleri s?rd?r?lebilir mi bir bakal?m? Asl?nda her yol Roma?ya ??k?yor??Meselenin ?z?, ya?l? d?nyay? yok etmek ya da etmemek.

Y?llarca s?rd?r?lebilir kalk?nma konu?tu d?nya. Ya??m tuttu?u i?in c?retle yaz?yorum, bundan 20 y?l ?nce Rio?da (1992) Birle?mi? Milletlerin ?emsiyesi alt?nda hep bir a??zdan; ?do?al ?evrenin korunmas? ekonomik kalk?nmay? sa?larken, ekonomik kalk?nma da do?al ?evrenin korunmas?n? sa?lar, ne zamanki birbirlerini engellemeye ba?larlar i?te o zaman s?rd?r?lebilir olamay?z? dedik. O tarihten bu yana d?nya, ?ayet ekonomik b?y?me ekosistemi bozuyorsa ?0 (s?f?r)? b?y?mek laz?m, diye cesur ??k??lara, ya da ?evre ile uyumlu ekonomik b?y?me m?mk?n deyip, yanl?? ekonomik faaliyetlerle geri d?n??? olmayan ekolojik s?re?lere ?ahit olmaya devam ediyor. Rio+20 de bundan nasibini ald?.

Esas olan, ?ekolojik ilerlemelerin finansal ba?ar?lar?? de?il mi? Gelece?i yok eden projeleri – ?stelik kalk?nmak i?in ba?l? ba??na bir tehdit oldu?undan bi haber – h?zla uygulamaya koyacaks?n?z, sonra da ye?il i?, ye?il bina, ye?il al?m gibi yeni jargonlar?n, yeni pazarlar?n arkas?na s???n?p, en ye?il, en ?evreci benim mi diyeceksiniz?

best home based business

Elbette, ekolojiyi dikkate alman?n bir maliyeti olacak. ?zel sekt?r?n rekabet g?c?n?n yeni unsurunun ye?il teknoloji oldu?unu biliyoruz. D?nyada 1,3 milyar insan hala elektriksiz ya??yor, yenilenebilir enerji laz?m onlara. Yani kimse b?y?meyi s?n?rlamaktan yana de?il, ya da ye?il kalk?nmaktan. ?tiraz?m, s?rd?r?lebilir kalk?nman?n insan?n refah?na ve do?an?n haklar?na ne ?l??de cevap verdi?ine/verece?ine.

T?rkiye?de de bu tart??malar yeniden alevleniyor, ?lke ne kadar ye?il kalk?n?yor, y?kselen f?rsatlar ne olabilir ve ?zel sekt?r bunun neresinde gibi faaliyetler son d?nemlerde h?z kazand?, sevdik biz bu Ye?il ???i. Ama bir ?lkede ?zel sekt?r?n ?s?rd?r?lebilirlik endeksi (?irketlerin faaliyetlerinin s?rd?r?lebilirlik a??s?ndan de?erlendirilme ?l??t?)? y?kselirken, ?ekolojik ayak izi (yery?z? kaynaklar?n? t?ketme h?z?)? de al?p ba??n? gidiyorsa, bunda bir terslik yok mu sizce?

Dikkat?

T?ketme h?z?n do?an?n kendini yenileme kapasitesinin ?zerine ??k?yor T?rkiye. Art?k, s?rd?r?lebilir kalk?nma ile hesapla?ma vakti?

Dr. Nuran Talu, ?evre Bilim
Aral?k 2012

Kaynak:

http://www.cevreciyiz.com/akademi/koseler_detay.aspx?SectionId=149&ContentId=7400

Comments are Closed