YEREL Y?NET?MLERDE AB ?EVREC?L??? – UYUM SORUNLARI

urun_15597

“Gelinen noktada, AB”nin ?evre politikalar?na ?lke ?ap?nda uyumun uzun ve k?lfetli bir yol oldu?u g?r?lm??t?r. Ankara”dan yaz?lan ?evre yasalar?n?n ve AB taraf?ndan dikte edilen y?nlendirmelerin yerel ?evre y?netimi i?leyi?inde sorgulanmadan kabul edilmesi, yerel y?netimleri daha ?imdiden sanc?l? bir s?rece sokmu?tur. Y?netsel, teknik ve finansal a??lardan oldu?u kadar demokratik a??l?mlar y?n?nden de zay?f olan ta?ran?n, AB”nin ?evre alan?ndaki fon f?rsatlar?n? kullanmada inisiyatif sahibi oldu?u da s?ylenemez. Tamam? merkezden y?nlendirilen bu kaynaklar?n kentsel altyap? projelerine odaklanm?? olmas? da, s?rd?r?lebilir kalk?nma politikalar?n?n; ?evresel, ekonomik ve sosyal fakt?rlerin birarada ve dengeli bir ?ekilde ele al?nmas? gereklili?inin, merkez de oldu?u gibi, yerel d?zeyde de g?zard? edildi?i endi?esini hakl? ??karmaktad?r. Terazinin kefelerini ?evre lehine hassas dengede tutmak i?in harcanan ?abalar?n yetersiz oldu?u g?r?lmekte, ?stelik uygulamadaki olumsuz sonu?lar da bu alandaki siyasi kararl?l???n ?l??s?n? yeterince yans?tmaktad?r. Esasen, yerel d?zeyde ?evre alan?nda kar??la??lan uygulama zorluklar? ile ba?edebilmek i?in, kapasiteleri do?ru de?erlendirmek ve ?lke ko?ullar?n? dikkate alan ba??ms?z politikalar ?reterek, k?kl? bir ?evre y?netimi ve planlama hiyerar?isini i?ler hale getirmek laz?md?r”.

Bu kitap Nobel Yay?n Da??t?m taraf?ndan 2009 y?l?n?n ?ubat ay?nda Ankara’da bas?lm??t?r.

custom thesis writing service

Kitap temin adresi ?i?in:?https://www.nobelkitap.com/kitap_1640_Yerel-Yonetimlerde-AB-cevreciligi-ve-Uyum-Sorunlari.html

.

Comments are Closed